GrantyProjekt byl nazván:

Rehabilitace v domácím prostředí u pacientů s těžkým neurologickým postižením

Časový harmonogram projektu

 Dne 7.6.2021 bylo schváleno uzavření smlouvy o poskytnutí dotace dle usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1582 z 3.8.2020.  Byla vyhlášena výzva pro pacienty, kteří by se chtěli účastnit programu – zveřejněna byla  v prostorách Ordinace klinické logopedie Mgr. Hana Jirsová –  Logopoint – Holušická 3/2221, na webových stránkách Ordinace klinické logopedie Mgr. Hana Jirsová – Logopoint a obeslány byly i oborové organizace – Sdružení praktických lékařů ČR a Česká neurologická společnost s žádostí o informování praktických lékařů a neurologů v hl. m. Praze o probíhajícím projektu. Osloveni byly i pacienti, kteří se projektu v minulosti účastnili.
Původní rozpočet projektu byl 244 200 Kč s dotací 70% tj. výše dotace 170 940 Kč. Celkově bylo přiděleno 52,5 % z původně plánované částky tj. 89 700 Kč. Celkový rozpočet projektu byl 126 585 Kč.

Dotace byla připsána na účet Ordinace klinické logopedie Mgr. Hana Jirsová – Logopoint dne 19.7.2021.
 
V průběhu měsíce červena 2021 jsme začali s náborem – výzvou pacientů k účasti v programu. Věkové rozmezí pacientů od dospělosti do seniorského věku. Cvičení s pacienty začalo na začátku měsíce červenec 2021 z časových důvodů jsme chtěli projekt zahájit co nejdříve. Původně byl začátek cvičení plánován na květen 2021 tj. po podpisu smlouvy. Z důvodu posunutí termínu rozhodnutí o poskytnutí dotace se někteří z předběžně oslovených a přihlášených pacientů z programu odhlásili – došlo u nich náhle k rychlému zhoršení zdravotního stavu a následné hospitalizaci, změně v rodinné situaci, změně bydliště mimo hl. m. Prahu apod.

Projekt probíhal v městských částech Praha 3, Praha 4, Praha 6 a Praha 10.

Cíle projektu

Cílem projektu bylo poskytnout pacientům v hl. m. Praze ucelenou rehabilitační péči od odbornosti ergoterapeut, klinický logoped a fyzioterapeut. V klinické praxi v pobytových lůžkových zařízeních tvoří tyto tři odbornosti základ multidisciplinárního týmu, který zajišťuje rehabilitaci pacientů s neurologickým onemocněním.

Cílem projektu také byla popularizace oboru ergoterapie mezi pacienty a jejich rodinami a komunitou, ve které pacienti žijí.

Projekt byl určen pacientům, kteří nemohou z důvodu zhoršeného zdravotního stavu nebo z jiného důvodu, pravidelně dojíždět do ambulantních zařízení. Nalézt terapeuty, kteří by dojížděli k pacientům do domácího prostředí i do odlehlejších částí hl. m. Prahy je někdy téměř nemožné. Pacienti, tak na potřebnou péči čekají neúměrně dlouho a jejich stav se mezi tím nezlepšuje spíše se horší. Tento poznatek jsme získali z praxe z rozhovorů s pacienty a jejich rodinami ještě před první realizací projektu v roce 2017. Tento projekt byl již jednou úspěšně realizován v roce 2019. Bohužel v roce 2020 nebyla možnost se dle tehdejších podmínek vypsaných na webových stránkách grantu se do grantu přihlásit jako fyzická osoba – nestátní zdravotnické zařízení, proto jsme na projekt navázali až v roce 2021.
 
Po zkušenostech z předešlého projektu jsme se rozhodli navýšit počet pacientů i terapeutických jednotek a to na 15 pacientů a 22 terapeutických jednotek včetně lékařského dohledu. Cena za jednu terapii byla celkově 720 Kč z toho 70 % 504 Kč dotace a 30 % 216 Kč spoluúčast pacienta.

Skutečně obdržená částka byla po obdržení dotace 89 700 Kč a 36 936 Kč přímá platba od pacientů. Částka za jednotlivé terapie byla ponechána na původní výši 216 Kč. Vzhledem k finančním možnostem pacientů jsme nemohli navýšit částku za jednotlivé terapie.

Částku jsme ponechali a nově přidělené finanční prostředky z dotace společně s finančními prostředky od pacientů jsme nově rozpočítali. Vznikla otázka: ,, Máme snížit počet terapií u jednotlivých pacientů a vzít do programu více pacientů na úkor kvality a rozsahu terapie nebo spíše snížit počet pacientů a umožnit jim více terapií?“ Nakonec jsme se rozhodli jít cestou kvalitnější, obsáhlejší terapie a mírného navýšení počtu pacientů oproti minulému programu z roku 2019. Museli jsme také vycházet z dostupných finančních prostředků a jejich možného rozdělení, tak aby měl každý z pacientů stejný počet terapií. Výsledkem bylo 9 pacientů s 18 terapiemi a jednou konzultací tj. dohledem ošetřujícího lékaře. Terapie byly poměrně rozděleny na šest návštěv ergoterapeuta, šest návštěv klinického logopeda a šest návštěv fyzioterapeuta.

Oproti minulému běhu programu z roku 2019 jsme museli při realizaci projektu čelit nepřiznivým podmínkám, tj. zvýšené nemocnosti pacientů i terapeutů.  V průběhu programu stoupala v ČR hladina výskytu onemocnění Covid 19. Přišla více nakažlivá varianta Delta a Omicron. Zvýšil se výskyt i jiných respiračních onemocnění hlavně v období září až prosince 2021. Tomu jsme museli přizpůsobovat plánování jednotlivých terapeutických jednotek. Terapeutické jednotky byly proto u některých pacientů rozprostřeny do delšího časového úseku tj. např. do rozmezí 3 – 6 měsíců, tak aby pacienti o tyto cvičební jednotky nepřišli z důvodu přechodného zhoršení zdravotních stavu vlivem zhoršení stávajícího nebo  jiného přidruženého onemocnění. U všech pacientů byly splněny počty terapií od jednotlivých odborností (ergoterapeut, klinický logoped a fyzioterapeut) a lékařského dohledu.

V grantovém programu nedošlo k žádným změnám oproti navrhovanému projektu v žádosti o dotaci. Péči o pacienty zajišťovala ergoterapeutka Mgr. Bc. Martina Nedrdová Bucková, klin. logopedka Mgr. Hana Jirsová a fyzioterapeutka Mgr. Olga Škulibová.

Pouze v době nemoci fyzioterapeutky Mgr. Olgy Škulibové jsme museli oslovit jinou kolegyni fyzioterapeutku, jako krátkodobý zástup v době nemoci tj. 12 terapií a to fyzioterapeutku Bc. Lucii Benešovou.  Nechtěli jsme projekt přerušovat. Mgr. Škulibová po uzdravení, dál pokračovala ve cvičení s pacienty. Lékařský dohled projektu zajišťovala MUDr. Klára Ryglová.

Na projekt byly využity všechny dostupné finance z dotace i z příjmu od pacientů. Rozpočet projektu byl dodržen. Součástí dotace byl i nákup ochranných pracovních pomůcek a kancelářských potřeby – tyto výdaje jsou přímo spojené s realizací, vedením a vykazováním grantu – ochranné pomůcky (rukavice, respirátory, dezinfekce), kancelářské potřeby – tisk DPP, zdravotnické dokumentace a dalších.
 
Sociální oblast
Pacienti financovali účast v projektu z finanční prostředků získaných jako příspěvek na péči nebo z invalidního důchodu. V komunitách pacientů tj. jejich blízkém okolí byly vyvěšeny letáky s nabídkou účasti v programu. Pac. se sami nabídli, že sdělí informace o nabídce účasti v programu svým známým v komunitě a širší rodině.  Při kontaktu s pracovníky sociálních služeb jim byla předána informace o programu a byly seznámeni s existencí ergoterapie. Jednalo se převážně o sociální služby typu osobní asistence.
 
Hodnocení spokojenosti pacientů s projektem
Spokojenost pacientů s účastí v programu byla zhodnocena krátkým anonymním dotazníkem, který byl pacientům zaslán v lednu 2022 prostřednictvím e-mailové pošty nebo předán osobně dle možností pacientů

Pacienti kladně ohodnotili zkušenost s ergoterapií a chtěli by tuto terapii i dále v budoucnu zařadit do oblasti požadované rehabilitační péče. Pacienti byly s účastí v programu spokojeni a měli by zájem se ho účastnit i v dalších letech.
Výsledná zpráva o realizaci grantu včetně SWOT analýzy a grafů je uveřejněna viz. níže.
 
Další realizace projektu v budoucnu
Z personálních důvodů jsme bohužel nemohli podat žádost o grant na rok 2022 – ergoterapeutka Mgr. Bc. Martina Nedrdová Bucková plánuje rozšířit rodinu a Mgr. Olga Škulibová odchází z praxe do SD. V současné době hledáme nové spolupracovníky do ordinace. Oslovili jsme kolegyni Bc. Lucii Benešovou k další spolupráci.

Do září 2022 bychom chtěli připravit nový projekt, tak aby se nám podařilo s novým týmem získat dotaci, která by nám umožňovala poskytnout péči většímu množství pacientů než doposud.
 
  
SWOT analýza projektu – hodnocení projektu terapeuty:

•        Silné stránky – propojenost jednotlivých pracovníků v týmu, cvičení v domácím prostředí pac., možnost úprav v dom. prostředí pac., konkrétnější prevence pádu a navrhování KP, návaznost na péči v lůžkovém zdrav. zařízení
•        Slabé stránky – nehrazeno pojišťovnou – spolufinancování pacientem, dojíždění na větší vzdálenosti, časová náročnost, bezpečnost a kvalita prostředí, bariéry, velikost projektu je omezena výší dotace, počtem pracovníku apod.

•        Příležitosti – propagace oboru ergoterapie – vlastní zkušenost pacientů a jejich rodin a známých s ergoterapii – pochopení, seznámení soc. a dalších zdrav. pracovníků, kteří s pacientem pracují s terapií – rozšíření povědomosti o oboru ergoterapie
•        Hrozby – nyní Covid – 19, riziko pádu – při nedodržení preventivních opatření ze strany pacienta, nedokončení účasti v projektu – zdravotní, osobní důvody aj.
 
Dotazníkového šetření mezi pacienty – tj. 9 anonymních dotazníků vypovídá o spokojenosti pacientů s účastí v grantovém projektu. Pacienti považují ergoterapii za přínosnou. S ergoterapeutem by chtěli spolupracovat i v budoucnu. 8 pacientů je plně spokojeno s účastí v programu, jeden s výhradou – nemožnost absolvovat terapie v případě další souběžné rehabilitace nebo hospitalizace v pobytovém zařízení sociálních služeb.


 

Programy v oblasti zdravotnictví pro rok 2021:

Dotazník míry spokojenosti pacientů s účastí v projektu:

Rehabilitace v domácím prostředí u pacientů s těžkým neurologickým postižením:

  1. Byla pro Vás účast v projektu přínosná?               ANO/NE

Pokud ano –  jaký měla přínos?

………………………………………………………………………………….

  • Ohodnoťte spokojenost s prováděnou rehabilitací na stupnici od 1 až 10 s tím, že 1  – je zcela nespokojen, 10 –  je zcela spokojen.

1      2      3      4      5      6      7      8      9      10

  •  Co nového Vám tato zkušenost přinesla?

Je rehabilitace v domácím prostředí účinné řešení, jak zajistit dostupnost rehabilitace pacientům, kteří nemohou nebo mají velké obtíže s  navštěvováním nebo dostupností ambulantní péče ?             

                                                                                                ANO/NE

Byli jste spokojeni s komplexností péče – nabídka logopedie, ergoterapie, fyzioterapie v domácím prostředí?

                                                                                               ANO/NE

Bylo pro Vás seznámení s ergoterapií zajímavé ? 

                                                                                              ANO/NE

Měli by jste zájem pokračovat v rehabilitaci v tomto grantovém programu i v budoucnu?                                                                          

                                                                                              ANO/NE

Granty

Poskytovatel:

Hlavní město Praha se sídlem Mariánské nám. č. 2, 110 01 Praha 1 zastoupené Mgr. Martinem Ježkem, MBA, ředitelem odboru zdravotnictví Magistrátu hlavního města Prahy IČO: 00064581 bankovní spojení: PPF banka a.s. číslo účtu: 5157998/6000

Příjemce grantu v oblasti zdravotnictví 2021 a realizátor grantu:

Mgr. Hana Jirsová zastupuje Mgr. Hana Jirsová se sídlem Amurská 1223/2, 100 00 Praha 10 IČO: 74298020 zapsána/registrována: Magistrát hl. m. Prahy, S-MHMP 1236112/2017 ZDR dne: 6. 9. 2017 bankovní spojení: Fio banka, a.s. číslo účtu: 2301311119/2010

Výzva k účasti v programu:

Program: Program oblasti zdravotnictví pro rok 2021

Název: Rehabilitace v domácím prostředí u pacientů s

těžkým neurologickým postižením

Délka trvání programu: 1.1.2021 – 31.12.2021

Co nabízíme:

Komplexní domácí rehabilitační péči pacientům s těžkou neurologickou diagnózou, tj. pacientům po cévní mozkové příhodě, pacientům s postižením periferních nervů, pacientům s Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou a pacientům s dalšími neurodegenerativními onemocněními. Ve věkovém rozmezí od dospělosti do seniorského věku.

Pacientům nabízíme zdravotní služby dosud nedostatečně zajištěné stávající sítí poskytovatelů. Chceme obyvatelům Prahy zajistit v jejich domácím prostředí chybějící komplexní péči odbornosti fyzioterapeuta, ergoterapeuta a klinického logopeda. Terapii individuálně přizpůsobujeme potřebám pacienta. Pracujeme na základě indikace lékaře.

Přehled diagnóz pacientů v domácím prostředí, kteří se mohou do programu přihlásit:

• Cévní mozková příhoda (CMP)

• Periferní parézy nervů horních končetin

• Parkinsonova choroba

• Alzheimerova choroba

• Roztroušená skleróza (RS)

• Poúrazové stavy CNS

Cena terapeutické jednotky: 216 Kč/ 60 minut v domácím prostředí (45 min. cvičení + 15 min. konzultace)

Nabízíme: zhodnocení zdrav. stavu pac. lékařem + 18 terapeutických jednotek (cvičení) v domácím prostředí

Nabídka komplexní péče: 6 x fyzioterapie, 6x ergoterapie, 6x klin. logopedie

Kontakt pro přihlášení:

Tel: 775 312 849

E-mail: hannahm@seznam.cz

Terapie budou probíhat v době ordinačních hodin – ordinace klinické

logopedie Logopoint dle individuální domluvy s pacienty:

Pondělí 9:00 – 17:00

Úterý 7:00 – 14:30

Středa 8:00 – 17:00

Čtvrtek 11:00 – 18:00

Pátek 7:00 – 14:00

LETNÍ LOGOPEDIE

Letní logopedie… klasicky i intenzivně, vždy dle individuálních potřeb a možností.


Zavolejte, napište, domluvíme to, co bude pro Vás,  Vaše dítě či blízkého nejlepší.

Možnost nadále pokračovat v logopedické péči… i během léta přijímáme nové pacienty a provádíme terapie, klasicky či intenzivně.
Docházet můžete do naší ordinace (Praha 4 (11)- Chodov) nebo využít možnosti online terapie (to pouze samoplátci).Pro klienty pojišťovny OZP, RBP, Pojišťovny Škoda a ČPZP- bezplatně, tedy hrazeno ze zdr. pojišťění.
Ostatní – platba v hotovosti, kartou přímo v ordinaci či platbou na účet.
Více info sdělíme na telefonu: 775312849 (případně zašlete sms, ozveme se zpět) nebo mailem na info@logopoint.


Těšíme se na Vás.

LOGOTÁBOR 2020 – AKTUALIZACE

Logopedický příměstský tábor Logopoint 2020. Třetí ročník. 

Jak asi víte, je to terapeutická záležitost, ale nazývat to ještě ,,hůře“ než Logotábor … to bychom dětem neudělali:-). Náš tábor je za odměnu!!! 🙂
Takže vše je samozřejmě formou hry, pracujeme s dětmi individuálně i skupinově, je tu táborová hra, na zahradě máme takové rosidlo- sprchu pro lepší zvládnutí letních veder.Pro rodiče máme poradenství, možnost se seznámit s dalšími terapiemi a kurzy (Hláskař, NVT, JIAS, ergoterapie, fyzioterapie, arteterapie, oxygenoterapie, atd.).Pitný režim a strava je zajištěna na celý den (různé diety není problém zajistit), kdo chce může si donést i jídlo vlastní- ohřejeme.
Jenom POZOR! změna termínu!!!Nově  jsou termíny: od 3.8.2020 do 7.8. 2020 a od 10.8.2020 do 14.8.2020. 

S dětmi pracují speciální pedagogové, klin. logopedi, ergoterapeut, fyzioterapeut, pedagogové, školení terapeuti. Malý počet dětí (max 20 dětí) a pak vždy malé skupinky a hlavně hodně  individuální péče).

Součástí péče je samozřejmě i předškolní příprava a školní příprava. Ohledně logopedické péče- pokračujeme samozřejmě s tím, co trénují děti u kmenových klinických logopedů (tedy- jednotný přístup).

V ceně tábora jsou samozřejmě, sešit, materiály a další pomůcky.

Nejen vzhledem k epidemiologické situaci je samozřejmostí velký důraz na hygienická opatření, desinfekci apod.

Tábor je vždy od 8 do 17hodin. Vyzvedávat ideálně nejdříve v 15:30, abychom stihli vše potřebné. Samozřejmě respektujeme  časové potřeby rodičů.Místo konání  je MŠ Jažlovická.  Krásné a bezpečné prostředí, vybavené učebny, herny  i zahrada. Blízko je metro Háje či Opatov, kousek je i zastávka busů 136 a 213.

S sebou věci jako do školky, školy- celý týden tam zůstávají. Důležitá je lahvička na pití, krém na opalování, pokrývka hlavy. Rodiče dostanou podrobnější info.

Cena tábora je v letošním roce 4.800,-  Stravné bude hrazeno grantem z městské části Praha 11.

Pro více informací či přihlášení nás kontaktujete na uvedená telefonní čísla a emaily.

Těšíme se na vás!!!