Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina- HLÁSKÁŘ

– VĚDECKY PODLOŽENÝ TRÉNINK JAZYKOVÝCH SCHOPNOSTÍ DLE PROF. ELKONINA, KTERÝ PRO ČESKÝ JAZYK UPRAVILA DOC. MIKULAJOVÁ A MGR. DOSTÁLOVÁ.

– V KURZECH NEUČÍME DĚTI PŘEDČASNĚ ČÍST, ALE UČÍME JE HLÁSKY SLYŠET , ROZLIŠOVAT VE SLOVECH. ROZVÍJÍME SLUCHOVÉ VNÍMÁNÍ,  DŮLEŽITÉ PRO ČTENÍ- CÍLEM JE, ABY JEJICH START VE ŠKOLE BYL CO NEJLEPŠÍ.

– PODROBNÝ POPIS METODY NAJDETE NÍŽE. TYTO ŘÁDKY CHTĚJÍ HLÁSKÁŘE STRUČNĚ PŘEDSTAVIT.

– MŮŽETE SI ŘÍKAT,  K ČEMU TO JE, KDYŽ MY JSME SE  NAUČILI ČÍST VE ŠKOLE

A ŽÁDNÝ KURZ JSME NEPOTŘEBOVALI.

DĚTI SE UČÍ HROU A HLÁSKÁŘ JE JAKO HRA. DĚTI BAVÍ, UČÍ SE SPOLUPRACOVAT, TVOŘÍ, PŘEMÝŠLÍ A BAVÍ SE. A PŘITOM SE UČÍ.

– KAŽDÉ DÍTĚ MÁ SVOU KNIHU- PRACOVNÍ SEŠIT, ŽETONKY. DO KNIHY SI MALUJE. LEKTOR/KA PRACUJE S ORIGINÁLNÍMI LOUTKAMI, KTERÉ DĚTI PROVÁZÍ CELÝM PŘÍBĚHEM Z KRAJINY SLOV A HLÁSEK.

KURZ JE VHODNÝ PRO VŠECHNY DĚTI. JAKO SOUČÁST PŘÍPRAVY DO ŠKOLY PRO DĚTI BEZ POTÍŽÍ. PRO DĚTI OHROŽENÉ PORUCHAMI UČENÍ, PRO DĚTI Z CIZOJAZYČNÉHO PROSTŘEDÍ, PRO DĚTI S VÝVOJOVOU DYSFÁZII. PORUCHOU VÝSLOVNOSTI,  APOD.

 

 

MALÉ SKUPINKY (4- 6 DĚTÍ VE SKUPINĚ), INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP.

KURZY OD ZÁŘÍ 2018 – NA NĚKOLIKA MÍSTECH V PRAZE, V PROSTORÁCH MŠ JAŽLOVICKÁ, ORDINACE KLINICKÉ LOGOPEDIE LOGOPOINT- HOLUŠICKÁ UL. PRAHA 4 CHODOV,   PROSTORY MŠ -PRAHA 6  (ZVEŘEJNÍME ADRESU),  V JEDNÁNÍ PRAHA – CENTRUM A PRAHA 3, VRANÉ NAD VLTAVOU. MOŽNOST DOMLUVIT SE V RÁMCI VAŠÍ ŠKOLY ČI ŠKOLKY.

KURZ SE KONÁ  1x TÝDNĚ, 33 LEKCÍ. CENA JE 170KČ ZA LEKCI. SLEVA PRO SOUROZENCE. MOŽNOST ROZLOŽENÍ PLATBY.

 

 

KONTAKT A VÍCE INFORMACÍ:

INFO@LOGOPOINT.CZ

TEL: 775 312 849, TEL: 604 690 929

 

 

A TEĎ PODROBNĚ:

Jedná se o speciální trénink jazykových schopností podle prof. Elkonina (autorkami české verze jsou doc. Mikulajová a Mgr. Dostálová), která u dětí předškolního věku trénuje jazykové  schopnosti (zejména fonematické uvědomování), které jsou velice důležité a klíčové pro správný nácvik čtení a psaní.

V této metodě, na rozdíl od jiných klasických metod, se postupuje od mluveného slova ke čtenému. Děti se nejdříve naučí chápat hláskovou strukturu mluvených slov (říkáme, že se naučí slyšet hlásky ve slovech) a až potom se učí, jak se tyto hlásky dají označit písmeny.

Dítě se učí na základě poznání zvukové struktury mateřského jazyka. Až poté, co dítě získá plnou vědomou orientaci ve zvukové struktuře jazyka,  může se začít seznamovat s písmeny.

Ruský profesor vývojové psychologie D.B Elkonin, odhalil, jako jeden z prvních, vztah mezi uvědomováním si hláskové struktury slova a schopností číst a psát a vytvořil originální metodu k podpoře této schopnosti u dětí.

Trénink podle Elkonina sa liší od jiných stimulačných programů tím, že se postupuje od mluveného slova ke čtenému. Děti se nejdříve naučí chápat hláskovou strukturu mluvených slov (říkáme, že se naučí slyšet hlásky ve slovech) a také se naučí schopnost vědomé manipulace s těmito hláskami a až potom se učí, jak se tyto hlásky dají označit písmeny. Pro tyto účely  využívá metodika na rozdíl od jiných technik tzv. mentální modelování prostřednictvím grafických žetonů. Experimentální ověřování u českých dětí prokázalo, že metoda podle Elkonina je natolik efektivní, že i vysoce rizikové děti (s jasným deficitem v oblasti fonematického uvědomování) dokáže „vytáhnout“ až na úroveň normy. Pokud pak tyto rizikové děti nastoupí do první třídy, prokazatelně lépe se u nich rozvíjí prvopočáteční čtení. Děti se mohou programu účastnit buď individuálně nebo skupinově.

 

Jak probíhá samotný kurz?

Kurz se skládá z 33 lekcí, kdy děti formou příběhu a hry se seznamují s krajinou slov a hlásek a získávají představu o slově (že má význam i hláskovou strukturu). Při učení  se děti seznamují s jednotlivými obyvateli této krajiny, kteří je provází v průběhu kurzu – pan Slabika, pan Délka, Hlásulky, Hláskojedi a kamarádi Tap a Ťap.

Tato metoda rozvíjí osobnost dítěte – pozornost, sebekontrolu, samostatnost a kritické myšlení. Děti se naučí spolupracovat ve dvojicích i ve skupinkách, nacházejí společná řešení a vzájemně si pomáhají.

Důležité je, aby děti nejdříve rozlišovaly hlásky systémově (samohlásky/souhlásky, krátké/dlouhé samohlásky, tvrdé/měkké souhlásky) a pracovaly s nimi . Důležité je, aby děti pochopili v první řadě zvukovú stavbu slova, což pomáhá dětem při nácviku čtení a psaní přirozenou cestou, a tím působí preventivně proti možným komplikacím ve škole.

Kurz je především určen pro předškolní děti, které jsou v péči u klinického logopeda (snížená úroveň jazykového citu, narušený rozvoj řeči, deficit v mluvené řeči, vývojová dysfázie), nebo pro děti ohrožené pozdějším rozvojem specifických poruch učení.

Přihláška na kurz