Poskytovatel:

Hlavní město Praha se sídlem Mariánské nám. č. 2, 110 01 Praha 1 zastoupené Mgr. Martinem Ježkem, MBA, ředitelem odboru zdravotnictví Magistrátu hlavního města Prahy IČO: 00064581 bankovní spojení: PPF banka a.s. číslo účtu: 5157998/6000

Příjemce grantu v oblasti zdravotnictví 2021 a realizátor grantu:

Mgr. Hana Jirsová zastupuje Mgr. Hana Jirsová se sídlem Amurská 1223/2, 100 00 Praha 10 IČO: 74298020 zapsána/registrována: Magistrát hl. m. Prahy, S-MHMP 1236112/2017 ZDR dne: 6. 9. 2017 bankovní spojení: Fio banka, a.s. číslo účtu: 2301311119/2010

Výzva k účasti v programu:

Program: Program oblasti zdravotnictví pro rok 2021

Název: Rehabilitace v domácím prostředí u pacientů s

těžkým neurologickým postižením

Délka trvání programu: 1.1.2021 – 31.12.2021

Co nabízíme:

Komplexní domácí rehabilitační péči pacientům s těžkou neurologickou diagnózou, tj. pacientům po cévní mozkové příhodě, pacientům s postižením periferních nervů, pacientům s Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou a pacientům s dalšími neurodegenerativními onemocněními. Ve věkovém rozmezí od dospělosti do seniorského věku.

Pacientům nabízíme zdravotní služby dosud nedostatečně zajištěné stávající sítí poskytovatelů. Chceme obyvatelům Prahy zajistit v jejich domácím prostředí chybějící komplexní péči odbornosti fyzioterapeuta, ergoterapeuta a klinického logopeda. Terapii individuálně přizpůsobujeme potřebám pacienta. Pracujeme na základě indikace lékaře.

Přehled diagnóz pacientů v domácím prostředí, kteří se mohou do programu přihlásit:

• Cévní mozková příhoda (CMP)

• Periferní parézy nervů horních končetin

• Parkinsonova choroba

• Alzheimerova choroba

• Roztroušená skleróza (RS)

• Poúrazové stavy CNS

Cena terapeutické jednotky: 216 Kč/ 60 minut v domácím prostředí (45 min. cvičení + 15 min. konzultace)

Nabízíme: zhodnocení zdrav. stavu pac. lékařem + 18 terapeutických jednotek (cvičení) v domácím prostředí

Nabídka komplexní péče: 6 x fyzioterapie, 6x ergoterapie, 6x klin. logopedie

Kontakt pro přihlášení:

Tel: 775 312 849

E-mail: hannahm@seznam.cz

Terapie budou probíhat v době ordinačních hodin – ordinace klinické

logopedie Logopoint dle individuální domluvy s pacienty:

Pondělí 9:00 – 17:00

Úterý 7:00 – 14:30

Středa 8:00 – 17:00

Čtvrtek 11:00 – 18:00

Pátek 7:00 – 14:00

Zpráva o realizaci projektu Mgr. Hana Jirsová – Logopoint Rehabilitace v domácím prostředí u pacientů s těžkým neurologickým postižením

Realizace projektu a použití finančních prostředků
Účelem a hlavním cílem projektu bylo poskytnutí komplexní domácí rehabilitační péče pacientům s neurologickou diagnózou, tj. např. pacientům po cévní mozkové příhodě, pacientům s postižením periferních nervů, pacientům s Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou a dalšími neurodegenerativními onemocněními, ve věkovém rozmezí od dospělosti
do seniorského věku.
Celkem se do projektu zapojilo osm pacientů, z toho tři ženy a pět mužů. Věkové rozmezí u pacientů, kteří se účastnili tohoto projektu, bylo 39 let až 85 let. Průměrný věk pacientů byl 60,75 let. Všichni pacienti mají trvalé bydliště na území hl. m. Prahy.
Dostupnost služby
Služba byla dostupná všem pacientům s trvalým místem pobytu v hl. m. Praze. V tomto projektu byla služba prováděna plošně u pacientů v městských částech – Praha 15, Praha 10, Praha 4 a Praha 6.
Spolupráce v oblasti sociálních služeb
U některých imobilních pacientů byla k dispozici pečovatelská služba. Pečovatelská služba
zajišťovala částečnou pomoc pečujícím s osobní hygienou pacientů na lůžku. Jiná soc. služba nebyla zaznamenána.
Financování projektu
Projekt byl zahájen 1.1.2019 a byl ukončen k 31.12.2019. Počet pacientů v projektu byl přizpůsoben obdrženým finančním prostředkům z grantového programu pro oblast zdravotnictví 2019. Při plánování projektu byl kladen důraz na co nejvyšší možný počet terapii, u co nejvíce možného počtu pacientů.
Nejčetnější neurologickou diagnózou ve skupině osmi pacientů byla u šesti pacientů – ischemická cévní mozková příhoda, u jednoho pacienta – hemoragická cévní mozková příhoda a u jednoho pacienta – neurologické onemocnění vzniklé sekundárně, vlivem úrazu hlavy.
Původní záměr projektu byl 17 pacientů. Každý z pacientů měl absolvovat 12 terapií.
Původně žádaná částka z grantu 70% 106 981 Kč a spoluúčast pacientů 30% 45 849 Kč, celkem na projekt 152 830 Kč.
Po externím hodnocení a schválení projektu byla na projekt přidělena částka 40 000 Kč, tj. 70 % celkové částky na projekt. K této částce byla připočítána 30% spoluúčast pacientů 16 392 Kč. Celková částka na projekt činila 57142, Kč. Bylo využito 54 640 Kč.

Spoluúčast jednoho pacienta činila 2049 Kč. V částce bylo zahrnuto devět terapií a vyšetření lékařem. Za jednu terapii zaplatil každý pacient 216 Kč a 105 Kč jednorázově za lékaře.

Vzhledem k tomu, že nově vzniklá částka na projekt nyní nebyla přesně dělitelná již schválenými částkami za jednotlivé terapie, které byly schváleny a obsaženy v původně předloženém finančním plánu projektu a doplněné částkami za spoluúčast pacientů, došlo k nedočerpání částky 1751,995 Kč zaokrouhleně 1752 Kč z grantem přidělené dotace. K této
částce nebyla již připočtena 30% spoluúčast pacientů, protože nebyla obdržena. Takto vzniklá částka byla vrácena na účet číslo 5157998/ 6000 hl. m. Prahy.

Počet pacientů a terapií byl při úpravě finančního plánu adekvátně přizpůsoben množství nově přidělených finančních prostředků. Výpočtem bylo zjištěno, že částka pokryje komplexní terapii pro osm pacientů. Pacienti měli k dispozici každý celkem 9 terapií od specializací – klin. logoped, ergoterapeut a fyzioterapeut v délce 60 minut a vstupní vyšetření
a zhodnocení zdravotní dokumentace lékařem v délce 30 minut.

Realizace projektu
Pacienti v projektu si po konzultaci s lékařem zvolili variantu kombinace všech specializací, tzn. tři terapie od každého specialisty. Vzhledem k tomu, že počet terapií byl omezen na devět terapií u každého pacienta, byl při terapiích kladen velký důraz na edukaci pacientů samostatnému cvičení v domácím prostředí, doporučení vhodných kompenzačních pomůcek
pro mobilitu a soběstačnost a terapeutických pomůcek a na zaznamenání a ovlivnění obtíží pacientů vzniklých z důvodu nedostatečné nebo žádné rehabilitace v domácím prostředí.

Pozornost byla zaměřena na prevenci vzniku kontraktur a dekubitů – tzn. na zajištění vhodného polohovatelného lůžka a antidekubitní matrace u imobilních pacientů, polohovacích pomůcek do lůžka, na edukaci rodiny k manipulaci s pacienty, na nácvik mobility pacientů, na edukaci k protahování horních a dolních končetin a celého těla a na kondiční cvičení. Dále na zhodnocení fatických funkcí, polykání – edukaci k příjmu a způsobu
příjmu tekutin a potravy. Zhodnocení kognitivních funkcí – paměti, orientace v čase, místě a osobě a na zhodnocení soběstačnosti v ADL (Activities of Daily Living). Samozřejmostí bylo individuální přizpůsobení obsahové náplně terapií skutečným potřebám jednotlivých pacientů.

K vyšetření pacientů byl využit semistrukturovaný rozhovor s pacientem a jeho rodinou a volně přístupné testy modifikované MMSE, Barthel Index, Test instrumentálních všedních denních činností (IADL). Bylo provedeno vstupní vyšetření – lékařem, klin. logopedem, ergoterapeutem a fyzioterapeutem. Proběhlo zhodnocení zdravotní dokumentace pacienta
všemi specialisty. S pacienty byla sepsána smlouva o poskytování rehabilitace v domácím prostředí. Pacienti byli seznámeni s místem a časem poskytování zdravotní služby a právy a povinnostmi poskytování rehabilitace v domácím prostředí, včetně informací o ochraně osobních údajů dle GDPR – Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016. Pacienti přijatí do projektu splnili podmínky přijetí – tzn. neurologická diagnóza, věk pacientů od dospělosti do seniorského věku. Věk pacientů v projektu byl v rozmezí 39 let – 85 let, byla u nich indikace k logopedii, ergoterapii a fyzioterapii, poruchy řeči a další.

Byla zhodnocena celková vhodnost rehabilitace u pacientů v jejich v domácím prostředí dle fyzických a materiálních možností pacientů, včetně možnosti využití vlastních dopravních prostředků či veřejné dopravy k přepravě na ambulantní terapii a její dostupnosti v komplexní podobě, která je nabízena prostřednictvím tohoto projektu. Informace byly
získány prostřednictvím rozhovoru s pacienty a jejich rodinnými příslušníky. Bylo zjištěno, že nejmenší dostupnost je u ergoterapie a logopedie.

Pacienti byli předem vytipováni na základě informací o jejich zdravotním stavu. Propagace a výzva k účasti v projektu byla uveřejněna v prostorách Ordinace klinické logopedie Mgr. Hany Jirsové – Logopoint – Holušická 2221/3, Praha 4 Chodov, 148 00.

Po podpisu smlouvy dne 4. 4. 2019 mezi Hlavním městem Prahou, sídlem Mariánské náměstí č. 2, 110 01, Praha 1, zastoupené PhDr. Tomášem Klineckým, ředitelem odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hlavního města Prahy, IČO: 00064581 a Mgr. Hanou Jirsovou – sídlem – Proutěná 426/30, 149 00, Praha 4, IČO: 74298020 zapsána/registrována: Magistrát hl.m. Prahy S-MHMP 1236112/2017 ZDR ze dne 6. 9. 2017 byla pacientům nabídnuta možnost účasti v projektu – Rehabilitace v domácím prostředí u pacientů s těžkým neurologickým postižením.

V období duben až květen 2019 probíhalo oslovování pacientů s nabídkou účasti v projektu. Od pacientů byla po domluvě vyžádána lékařská dokumentace a bylo u nich provedeno zhodnocení zdravotního stavu a vhodnosti indikace logopedie, ergoterapie, fyzioterapie lékařem. Kapacita volných míst v projektu byla plně obsazena.

Od června 2019 bylo zahájeno cvičení u pacientů v domácím prostředí. Volba, kdy bude probíhat určitá terapie – logopedie, ergoterapie a fyzioterapie a v jaké frekvenci v průběhu týdne či měsíce, probíhala po domluvě s pacientem. Časové rozmezí, kdy bude terapie realizována v průběhu konkrétního dne, se odvíjelo od individuálních potřeb pacientů, jejich denního režimu a aktuálního zdravotního stavu. Vždy však byla dodržena doba ordinačních
hodin navržená v projektu tj. rozmezí pondělí až pátek od 7.30 hod. do 19.30 hod.

Výsledky realizace projektu
Při krátkém anonymním dotazníkovém šetření a rozhovoru s pacienty bylo zjištěno, že pacienti byli s terapií spokojení a měli by zájem dál pokračovat v domácí rehabilitaci.
Cíle projektu se podařilo naplnit. Došlo k představení ergoterapie pacientům a jejich rodinám, jako důležité součásti komplexní rehabilitace. Pacientům byla umožněna potřebná komplexní rehabilitační péče v domácím prostředí. Na webových stránkách www.logopoint.cz je uveřejněno anonymní hodnocení projektu k nahlédnutí pro odbornou a laickou veřejnost. Zdravotničtí pracovníci zapojení do projektu hodnotí projekt jako přínosný pro pacienty i pro jejich osobní praxi.

Plán na příští rok: získání finančních prostředků na zajištění další domácí rehabilitace