Projekt byl nazván:

Rehabilitace v domácím prostředí u pacientů s těžkým neurologickým postižením

Časový harmonogram projektu

 Dne 7.6.2021 bylo schváleno uzavření smlouvy o poskytnutí dotace dle usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1582 z 3.8.2020.  Byla vyhlášena výzva pro pacienty, kteří by se chtěli účastnit programu – zveřejněna byla  v prostorách Ordinace klinické logopedie Mgr. Hana Jirsová –  Logopoint – Holušická 3/2221, na webových stránkách Ordinace klinické logopedie Mgr. Hana Jirsová – Logopoint a obeslány byly i oborové organizace – Sdružení praktických lékařů ČR a Česká neurologická společnost s žádostí o informování praktických lékařů a neurologů v hl. m. Praze o probíhajícím projektu. Osloveni byly i pacienti, kteří se projektu v minulosti účastnili.
Původní rozpočet projektu byl 244 200 Kč s dotací 70% tj. výše dotace 170 940 Kč. Celkově bylo přiděleno 52,5 % z původně plánované částky tj. 89 700 Kč. Celkový rozpočet projektu byl 126 585 Kč.

Dotace byla připsána na účet Ordinace klinické logopedie Mgr. Hana Jirsová – Logopoint dne 19.7.2021.
 
V průběhu měsíce červena 2021 jsme začali s náborem – výzvou pacientů k účasti v programu. Věkové rozmezí pacientů od dospělosti do seniorského věku. Cvičení s pacienty začalo na začátku měsíce červenec 2021 z časových důvodů jsme chtěli projekt zahájit co nejdříve. Původně byl začátek cvičení plánován na květen 2021 tj. po podpisu smlouvy. Z důvodu posunutí termínu rozhodnutí o poskytnutí dotace se někteří z předběžně oslovených a přihlášených pacientů z programu odhlásili – došlo u nich náhle k rychlému zhoršení zdravotního stavu a následné hospitalizaci, změně v rodinné situaci, změně bydliště mimo hl. m. Prahu apod.

Projekt probíhal v městských částech Praha 3, Praha 4, Praha 6 a Praha 10.

Cíle projektu

Cílem projektu bylo poskytnout pacientům v hl. m. Praze ucelenou rehabilitační péči od odbornosti ergoterapeut, klinický logoped a fyzioterapeut. V klinické praxi v pobytových lůžkových zařízeních tvoří tyto tři odbornosti základ multidisciplinárního týmu, který zajišťuje rehabilitaci pacientů s neurologickým onemocněním.

Cílem projektu také byla popularizace oboru ergoterapie mezi pacienty a jejich rodinami a komunitou, ve které pacienti žijí.

Projekt byl určen pacientům, kteří nemohou z důvodu zhoršeného zdravotního stavu nebo z jiného důvodu, pravidelně dojíždět do ambulantních zařízení. Nalézt terapeuty, kteří by dojížděli k pacientům do domácího prostředí i do odlehlejších částí hl. m. Prahy je někdy téměř nemožné. Pacienti, tak na potřebnou péči čekají neúměrně dlouho a jejich stav se mezi tím nezlepšuje spíše se horší. Tento poznatek jsme získali z praxe z rozhovorů s pacienty a jejich rodinami ještě před první realizací projektu v roce 2017. Tento projekt byl již jednou úspěšně realizován v roce 2019. Bohužel v roce 2020 nebyla možnost se dle tehdejších podmínek vypsaných na webových stránkách grantu se do grantu přihlásit jako fyzická osoba – nestátní zdravotnické zařízení, proto jsme na projekt navázali až v roce 2021.
 
Po zkušenostech z předešlého projektu jsme se rozhodli navýšit počet pacientů i terapeutických jednotek a to na 15 pacientů a 22 terapeutických jednotek včetně lékařského dohledu. Cena za jednu terapii byla celkově 720 Kč z toho 70 % 504 Kč dotace a 30 % 216 Kč spoluúčast pacienta.

Skutečně obdržená částka byla po obdržení dotace 89 700 Kč a 36 936 Kč přímá platba od pacientů. Částka za jednotlivé terapie byla ponechána na původní výši 216 Kč. Vzhledem k finančním možnostem pacientů jsme nemohli navýšit částku za jednotlivé terapie.

Částku jsme ponechali a nově přidělené finanční prostředky z dotace společně s finančními prostředky od pacientů jsme nově rozpočítali. Vznikla otázka: ,, Máme snížit počet terapií u jednotlivých pacientů a vzít do programu více pacientů na úkor kvality a rozsahu terapie nebo spíše snížit počet pacientů a umožnit jim více terapií?“ Nakonec jsme se rozhodli jít cestou kvalitnější, obsáhlejší terapie a mírného navýšení počtu pacientů oproti minulému programu z roku 2019. Museli jsme také vycházet z dostupných finančních prostředků a jejich možného rozdělení, tak aby měl každý z pacientů stejný počet terapií. Výsledkem bylo 9 pacientů s 18 terapiemi a jednou konzultací tj. dohledem ošetřujícího lékaře. Terapie byly poměrně rozděleny na šest návštěv ergoterapeuta, šest návštěv klinického logopeda a šest návštěv fyzioterapeuta.

Oproti minulému běhu programu z roku 2019 jsme museli při realizaci projektu čelit nepřiznivým podmínkám, tj. zvýšené nemocnosti pacientů i terapeutů.  V průběhu programu stoupala v ČR hladina výskytu onemocnění Covid 19. Přišla více nakažlivá varianta Delta a Omicron. Zvýšil se výskyt i jiných respiračních onemocnění hlavně v období září až prosince 2021. Tomu jsme museli přizpůsobovat plánování jednotlivých terapeutických jednotek. Terapeutické jednotky byly proto u některých pacientů rozprostřeny do delšího časového úseku tj. např. do rozmezí 3 – 6 měsíců, tak aby pacienti o tyto cvičební jednotky nepřišli z důvodu přechodného zhoršení zdravotních stavu vlivem zhoršení stávajícího nebo  jiného přidruženého onemocnění. U všech pacientů byly splněny počty terapií od jednotlivých odborností (ergoterapeut, klinický logoped a fyzioterapeut) a lékařského dohledu.

V grantovém programu nedošlo k žádným změnám oproti navrhovanému projektu v žádosti o dotaci. Péči o pacienty zajišťovala ergoterapeutka Mgr. Bc. Martina Nedrdová Bucková, klin. logopedka Mgr. Hana Jirsová a fyzioterapeutka Mgr. Olga Škulibová.

Pouze v době nemoci fyzioterapeutky Mgr. Olgy Škulibové jsme museli oslovit jinou kolegyni fyzioterapeutku, jako krátkodobý zástup v době nemoci tj. 12 terapií a to fyzioterapeutku Bc. Lucii Benešovou.  Nechtěli jsme projekt přerušovat. Mgr. Škulibová po uzdravení, dál pokračovala ve cvičení s pacienty. Lékařský dohled projektu zajišťovala MUDr. Klára Ryglová.

Na projekt byly využity všechny dostupné finance z dotace i z příjmu od pacientů. Rozpočet projektu byl dodržen. Součástí dotace byl i nákup ochranných pracovních pomůcek a kancelářských potřeby – tyto výdaje jsou přímo spojené s realizací, vedením a vykazováním grantu – ochranné pomůcky (rukavice, respirátory, dezinfekce), kancelářské potřeby – tisk DPP, zdravotnické dokumentace a dalších.
 
Sociální oblast
Pacienti financovali účast v projektu z finanční prostředků získaných jako příspěvek na péči nebo z invalidního důchodu. V komunitách pacientů tj. jejich blízkém okolí byly vyvěšeny letáky s nabídkou účasti v programu. Pac. se sami nabídli, že sdělí informace o nabídce účasti v programu svým známým v komunitě a širší rodině.  Při kontaktu s pracovníky sociálních služeb jim byla předána informace o programu a byly seznámeni s existencí ergoterapie. Jednalo se převážně o sociální služby typu osobní asistence.
 
Hodnocení spokojenosti pacientů s projektem
Spokojenost pacientů s účastí v programu byla zhodnocena krátkým anonymním dotazníkem, který byl pacientům zaslán v lednu 2022 prostřednictvím e-mailové pošty nebo předán osobně dle možností pacientů

Pacienti kladně ohodnotili zkušenost s ergoterapií a chtěli by tuto terapii i dále v budoucnu zařadit do oblasti požadované rehabilitační péče. Pacienti byly s účastí v programu spokojeni a měli by zájem se ho účastnit i v dalších letech.
Výsledná zpráva o realizaci grantu včetně SWOT analýzy a grafů je uveřejněna viz. níže.
 
Další realizace projektu v budoucnu
Z personálních důvodů jsme bohužel nemohli podat žádost o grant na rok 2022 – ergoterapeutka Mgr. Bc. Martina Nedrdová Bucková plánuje rozšířit rodinu a Mgr. Olga Škulibová odchází z praxe do SD. V současné době hledáme nové spolupracovníky do ordinace. Oslovili jsme kolegyni Bc. Lucii Benešovou k další spolupráci.

Do září 2022 bychom chtěli připravit nový projekt, tak aby se nám podařilo s novým týmem získat dotaci, která by nám umožňovala poskytnout péči většímu množství pacientů než doposud.
 
  
SWOT analýza projektu – hodnocení projektu terapeuty:

•        Silné stránky – propojenost jednotlivých pracovníků v týmu, cvičení v domácím prostředí pac., možnost úprav v dom. prostředí pac., konkrétnější prevence pádu a navrhování KP, návaznost na péči v lůžkovém zdrav. zařízení
•        Slabé stránky – nehrazeno pojišťovnou – spolufinancování pacientem, dojíždění na větší vzdálenosti, časová náročnost, bezpečnost a kvalita prostředí, bariéry, velikost projektu je omezena výší dotace, počtem pracovníku apod.

•        Příležitosti – propagace oboru ergoterapie – vlastní zkušenost pacientů a jejich rodin a známých s ergoterapii – pochopení, seznámení soc. a dalších zdrav. pracovníků, kteří s pacientem pracují s terapií – rozšíření povědomosti o oboru ergoterapie
•        Hrozby – nyní Covid – 19, riziko pádu – při nedodržení preventivních opatření ze strany pacienta, nedokončení účasti v projektu – zdravotní, osobní důvody aj.
 
Dotazníkového šetření mezi pacienty – tj. 9 anonymních dotazníků vypovídá o spokojenosti pacientů s účastí v grantovém projektu. Pacienti považují ergoterapii za přínosnou. S ergoterapeutem by chtěli spolupracovat i v budoucnu. 8 pacientů je plně spokojeno s účastí v programu, jeden s výhradou – nemožnost absolvovat terapie v případě další souběžné rehabilitace nebo hospitalizace v pobytovém zařízení sociálních služeb.


 

Programy v oblasti zdravotnictví pro rok 2021:

Dotazník míry spokojenosti pacientů s účastí v projektu:

Rehabilitace v domácím prostředí u pacientů s těžkým neurologickým postižením:

  1. Byla pro Vás účast v projektu přínosná?               ANO/NE

Pokud ano –  jaký měla přínos?

………………………………………………………………………………….

  • Ohodnoťte spokojenost s prováděnou rehabilitací na stupnici od 1 až 10 s tím, že 1  – je zcela nespokojen, 10 –  je zcela spokojen.

1      2      3      4      5      6      7      8      9      10

  •  Co nového Vám tato zkušenost přinesla?

Je rehabilitace v domácím prostředí účinné řešení, jak zajistit dostupnost rehabilitace pacientům, kteří nemohou nebo mají velké obtíže s  navštěvováním nebo dostupností ambulantní péče ?             

                                                                                                ANO/NE

Byli jste spokojeni s komplexností péče – nabídka logopedie, ergoterapie, fyzioterapie v domácím prostředí?

                                                                                               ANO/NE

Bylo pro Vás seznámení s ergoterapií zajímavé ? 

                                                                                              ANO/NE

Měli by jste zájem pokračovat v rehabilitaci v tomto grantovém programu i v budoucnu?                                                                          

                                                                                              ANO/NE

Poskytovatel:

Hlavní město Praha se sídlem Mariánské nám. č. 2, 110 01 Praha 1 zastoupené Mgr. Martinem Ježkem, MBA, ředitelem odboru zdravotnictví Magistrátu hlavního města Prahy IČO: 00064581 bankovní spojení: PPF banka a.s. číslo účtu: 5157998/6000

Příjemce grantu v oblasti zdravotnictví 2021 a realizátor grantu:

Mgr. Hana Jirsová zastupuje Mgr. Hana Jirsová se sídlem Amurská 1223/2, 100 00 Praha 10 IČO: 74298020 zapsána/registrována: Magistrát hl. m. Prahy, S-MHMP 1236112/2017 ZDR dne: 6. 9. 2017 bankovní spojení: Fio banka, a.s. číslo účtu: 2301311119/2010

Výzva k účasti v programu:

Program: Program oblasti zdravotnictví pro rok 2021

Název: Rehabilitace v domácím prostředí u pacientů s

těžkým neurologickým postižením

Délka trvání programu: 1.1.2021 – 31.12.2021

Co nabízíme:

Komplexní domácí rehabilitační péči pacientům s těžkou neurologickou diagnózou, tj. pacientům po cévní mozkové příhodě, pacientům s postižením periferních nervů, pacientům s Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou a pacientům s dalšími neurodegenerativními onemocněními. Ve věkovém rozmezí od dospělosti do seniorského věku.

Pacientům nabízíme zdravotní služby dosud nedostatečně zajištěné stávající sítí poskytovatelů. Chceme obyvatelům Prahy zajistit v jejich domácím prostředí chybějící komplexní péči odbornosti fyzioterapeuta, ergoterapeuta a klinického logopeda. Terapii individuálně přizpůsobujeme potřebám pacienta. Pracujeme na základě indikace lékaře.

Přehled diagnóz pacientů v domácím prostředí, kteří se mohou do programu přihlásit:

• Cévní mozková příhoda (CMP)

• Periferní parézy nervů horních končetin

• Parkinsonova choroba

• Alzheimerova choroba

• Roztroušená skleróza (RS)

• Poúrazové stavy CNS

Cena terapeutické jednotky: 216 Kč/ 60 minut v domácím prostředí (45 min. cvičení + 15 min. konzultace)

Nabízíme: zhodnocení zdrav. stavu pac. lékařem + 18 terapeutických jednotek (cvičení) v domácím prostředí

Nabídka komplexní péče: 6 x fyzioterapie, 6x ergoterapie, 6x klin. logopedie

Kontakt pro přihlášení:

Tel: 775 312 849

E-mail: hannahm@seznam.cz

Terapie budou probíhat v době ordinačních hodin – ordinace klinické

logopedie Logopoint dle individuální domluvy s pacienty:

Pondělí 9:00 – 17:00

Úterý 7:00 – 14:30

Středa 8:00 – 17:00

Čtvrtek 11:00 – 18:00

Pátek 7:00 – 14:00

Zpráva o realizaci projektu Mgr. Hana Jirsová – Logopoint Rehabilitace v domácím prostředí u pacientů s těžkým neurologickým postižením

Realizace projektu a použití finančních prostředků
Účelem a hlavním cílem projektu bylo poskytnutí komplexní domácí rehabilitační péče pacientům s neurologickou diagnózou, tj. např. pacientům po cévní mozkové příhodě, pacientům s postižením periferních nervů, pacientům s Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou a dalšími neurodegenerativními onemocněními, ve věkovém rozmezí od dospělosti
do seniorského věku.
Celkem se do projektu zapojilo osm pacientů, z toho tři ženy a pět mužů. Věkové rozmezí u pacientů, kteří se účastnili tohoto projektu, bylo 39 let až 85 let. Průměrný věk pacientů byl 60,75 let. Všichni pacienti mají trvalé bydliště na území hl. m. Prahy.
Dostupnost služby
Služba byla dostupná všem pacientům s trvalým místem pobytu v hl. m. Praze. V tomto projektu byla služba prováděna plošně u pacientů v městských částech – Praha 15, Praha 10, Praha 4 a Praha 6.
Spolupráce v oblasti sociálních služeb
U některých imobilních pacientů byla k dispozici pečovatelská služba. Pečovatelská služba
zajišťovala částečnou pomoc pečujícím s osobní hygienou pacientů na lůžku. Jiná soc. služba nebyla zaznamenána.
Financování projektu
Projekt byl zahájen 1.1.2019 a byl ukončen k 31.12.2019. Počet pacientů v projektu byl přizpůsoben obdrženým finančním prostředkům z grantového programu pro oblast zdravotnictví 2019. Při plánování projektu byl kladen důraz na co nejvyšší možný počet terapii, u co nejvíce možného počtu pacientů.
Nejčetnější neurologickou diagnózou ve skupině osmi pacientů byla u šesti pacientů – ischemická cévní mozková příhoda, u jednoho pacienta – hemoragická cévní mozková příhoda a u jednoho pacienta – neurologické onemocnění vzniklé sekundárně, vlivem úrazu hlavy.
Původní záměr projektu byl 17 pacientů. Každý z pacientů měl absolvovat 12 terapií.
Původně žádaná částka z grantu 70% 106 981 Kč a spoluúčast pacientů 30% 45 849 Kč, celkem na projekt 152 830 Kč.
Po externím hodnocení a schválení projektu byla na projekt přidělena částka 40 000 Kč, tj. 70 % celkové částky na projekt. K této částce byla připočítána 30% spoluúčast pacientů 16 392 Kč. Celková částka na projekt činila 57142, Kč. Bylo využito 54 640 Kč.

Spoluúčast jednoho pacienta činila 2049 Kč. V částce bylo zahrnuto devět terapií a vyšetření lékařem. Za jednu terapii zaplatil každý pacient 216 Kč a 105 Kč jednorázově za lékaře.

Vzhledem k tomu, že nově vzniklá částka na projekt nyní nebyla přesně dělitelná již schválenými částkami za jednotlivé terapie, které byly schváleny a obsaženy v původně předloženém finančním plánu projektu a doplněné částkami za spoluúčast pacientů, došlo k nedočerpání částky 1751,995 Kč zaokrouhleně 1752 Kč z grantem přidělené dotace. K této
částce nebyla již připočtena 30% spoluúčast pacientů, protože nebyla obdržena. Takto vzniklá částka byla vrácena na účet číslo 5157998/ 6000 hl. m. Prahy.

Počet pacientů a terapií byl při úpravě finančního plánu adekvátně přizpůsoben množství nově přidělených finančních prostředků. Výpočtem bylo zjištěno, že částka pokryje komplexní terapii pro osm pacientů. Pacienti měli k dispozici každý celkem 9 terapií od specializací – klin. logoped, ergoterapeut a fyzioterapeut v délce 60 minut a vstupní vyšetření
a zhodnocení zdravotní dokumentace lékařem v délce 30 minut.

Realizace projektu
Pacienti v projektu si po konzultaci s lékařem zvolili variantu kombinace všech specializací, tzn. tři terapie od každého specialisty. Vzhledem k tomu, že počet terapií byl omezen na devět terapií u každého pacienta, byl při terapiích kladen velký důraz na edukaci pacientů samostatnému cvičení v domácím prostředí, doporučení vhodných kompenzačních pomůcek
pro mobilitu a soběstačnost a terapeutických pomůcek a na zaznamenání a ovlivnění obtíží pacientů vzniklých z důvodu nedostatečné nebo žádné rehabilitace v domácím prostředí.

Pozornost byla zaměřena na prevenci vzniku kontraktur a dekubitů – tzn. na zajištění vhodného polohovatelného lůžka a antidekubitní matrace u imobilních pacientů, polohovacích pomůcek do lůžka, na edukaci rodiny k manipulaci s pacienty, na nácvik mobility pacientů, na edukaci k protahování horních a dolních končetin a celého těla a na kondiční cvičení. Dále na zhodnocení fatických funkcí, polykání – edukaci k příjmu a způsobu
příjmu tekutin a potravy. Zhodnocení kognitivních funkcí – paměti, orientace v čase, místě a osobě a na zhodnocení soběstačnosti v ADL (Activities of Daily Living). Samozřejmostí bylo individuální přizpůsobení obsahové náplně terapií skutečným potřebám jednotlivých pacientů.

K vyšetření pacientů byl využit semistrukturovaný rozhovor s pacientem a jeho rodinou a volně přístupné testy modifikované MMSE, Barthel Index, Test instrumentálních všedních denních činností (IADL). Bylo provedeno vstupní vyšetření – lékařem, klin. logopedem, ergoterapeutem a fyzioterapeutem. Proběhlo zhodnocení zdravotní dokumentace pacienta
všemi specialisty. S pacienty byla sepsána smlouva o poskytování rehabilitace v domácím prostředí. Pacienti byli seznámeni s místem a časem poskytování zdravotní služby a právy a povinnostmi poskytování rehabilitace v domácím prostředí, včetně informací o ochraně osobních údajů dle GDPR – Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016. Pacienti přijatí do projektu splnili podmínky přijetí – tzn. neurologická diagnóza, věk pacientů od dospělosti do seniorského věku. Věk pacientů v projektu byl v rozmezí 39 let – 85 let, byla u nich indikace k logopedii, ergoterapii a fyzioterapii, poruchy řeči a další.

Byla zhodnocena celková vhodnost rehabilitace u pacientů v jejich v domácím prostředí dle fyzických a materiálních možností pacientů, včetně možnosti využití vlastních dopravních prostředků či veřejné dopravy k přepravě na ambulantní terapii a její dostupnosti v komplexní podobě, která je nabízena prostřednictvím tohoto projektu. Informace byly
získány prostřednictvím rozhovoru s pacienty a jejich rodinnými příslušníky. Bylo zjištěno, že nejmenší dostupnost je u ergoterapie a logopedie.

Pacienti byli předem vytipováni na základě informací o jejich zdravotním stavu. Propagace a výzva k účasti v projektu byla uveřejněna v prostorách Ordinace klinické logopedie Mgr. Hany Jirsové – Logopoint – Holušická 2221/3, Praha 4 Chodov, 148 00.

Po podpisu smlouvy dne 4. 4. 2019 mezi Hlavním městem Prahou, sídlem Mariánské náměstí č. 2, 110 01, Praha 1, zastoupené PhDr. Tomášem Klineckým, ředitelem odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hlavního města Prahy, IČO: 00064581 a Mgr. Hanou Jirsovou – sídlem – Proutěná 426/30, 149 00, Praha 4, IČO: 74298020 zapsána/registrována: Magistrát hl.m. Prahy S-MHMP 1236112/2017 ZDR ze dne 6. 9. 2017 byla pacientům nabídnuta možnost účasti v projektu – Rehabilitace v domácím prostředí u pacientů s těžkým neurologickým postižením.

V období duben až květen 2019 probíhalo oslovování pacientů s nabídkou účasti v projektu. Od pacientů byla po domluvě vyžádána lékařská dokumentace a bylo u nich provedeno zhodnocení zdravotního stavu a vhodnosti indikace logopedie, ergoterapie, fyzioterapie lékařem. Kapacita volných míst v projektu byla plně obsazena.

Od června 2019 bylo zahájeno cvičení u pacientů v domácím prostředí. Volba, kdy bude probíhat určitá terapie – logopedie, ergoterapie a fyzioterapie a v jaké frekvenci v průběhu týdne či měsíce, probíhala po domluvě s pacientem. Časové rozmezí, kdy bude terapie realizována v průběhu konkrétního dne, se odvíjelo od individuálních potřeb pacientů, jejich denního režimu a aktuálního zdravotního stavu. Vždy však byla dodržena doba ordinačních
hodin navržená v projektu tj. rozmezí pondělí až pátek od 7.30 hod. do 19.30 hod.

Výsledky realizace projektu
Při krátkém anonymním dotazníkovém šetření a rozhovoru s pacienty bylo zjištěno, že pacienti byli s terapií spokojení a měli by zájem dál pokračovat v domácí rehabilitaci.
Cíle projektu se podařilo naplnit. Došlo k představení ergoterapie pacientům a jejich rodinám, jako důležité součásti komplexní rehabilitace. Pacientům byla umožněna potřebná komplexní rehabilitační péče v domácím prostředí. Na webových stránkách www.logopoint.cz je uveřejněno anonymní hodnocení projektu k nahlédnutí pro odbornou a laickou veřejnost. Zdravotničtí pracovníci zapojení do projektu hodnotí projekt jako přínosný pro pacienty i pro jejich osobní praxi.

Plán na příští rok: získání finančních prostředků na zajištění další domácí rehabilitace