GrantyProjekt byl nazván:

Rehabilitace v domácím prostředí u pacientů s těžkým neurologickým postižením

Časový harmonogram projektu

 Dne 7.6.2021 bylo schváleno uzavření smlouvy o poskytnutí dotace dle usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1582 z 3.8.2020.  Byla vyhlášena výzva pro pacienty, kteří by se chtěli účastnit programu – zveřejněna byla  v prostorách Ordinace klinické logopedie Mgr. Hana Jirsová –  Logopoint – Holušická 3/2221, na webových stránkách Ordinace klinické logopedie Mgr. Hana Jirsová – Logopoint a obeslány byly i oborové organizace – Sdružení praktických lékařů ČR a Česká neurologická společnost s žádostí o informování praktických lékařů a neurologů v hl. m. Praze o probíhajícím projektu. Osloveni byly i pacienti, kteří se projektu v minulosti účastnili.
Původní rozpočet projektu byl 244 200 Kč s dotací 70% tj. výše dotace 170 940 Kč. Celkově bylo přiděleno 52,5 % z původně plánované částky tj. 89 700 Kč. Celkový rozpočet projektu byl 126 585 Kč.

Dotace byla připsána na účet Ordinace klinické logopedie Mgr. Hana Jirsová – Logopoint dne 19.7.2021.
 
V průběhu měsíce červena 2021 jsme začali s náborem – výzvou pacientů k účasti v programu. Věkové rozmezí pacientů od dospělosti do seniorského věku. Cvičení s pacienty začalo na začátku měsíce červenec 2021 z časových důvodů jsme chtěli projekt zahájit co nejdříve. Původně byl začátek cvičení plánován na květen 2021 tj. po podpisu smlouvy. Z důvodu posunutí termínu rozhodnutí o poskytnutí dotace se někteří z předběžně oslovených a přihlášených pacientů z programu odhlásili – došlo u nich náhle k rychlému zhoršení zdravotního stavu a následné hospitalizaci, změně v rodinné situaci, změně bydliště mimo hl. m. Prahu apod.

Projekt probíhal v městských částech Praha 3, Praha 4, Praha 6 a Praha 10.

Cíle projektu

Cílem projektu bylo poskytnout pacientům v hl. m. Praze ucelenou rehabilitační péči od odbornosti ergoterapeut, klinický logoped a fyzioterapeut. V klinické praxi v pobytových lůžkových zařízeních tvoří tyto tři odbornosti základ multidisciplinárního týmu, který zajišťuje rehabilitaci pacientů s neurologickým onemocněním.

Cílem projektu také byla popularizace oboru ergoterapie mezi pacienty a jejich rodinami a komunitou, ve které pacienti žijí.

Projekt byl určen pacientům, kteří nemohou z důvodu zhoršeného zdravotního stavu nebo z jiného důvodu, pravidelně dojíždět do ambulantních zařízení. Nalézt terapeuty, kteří by dojížděli k pacientům do domácího prostředí i do odlehlejších částí hl. m. Prahy je někdy téměř nemožné. Pacienti, tak na potřebnou péči čekají neúměrně dlouho a jejich stav se mezi tím nezlepšuje spíše se horší. Tento poznatek jsme získali z praxe z rozhovorů s pacienty a jejich rodinami ještě před první realizací projektu v roce 2017. Tento projekt byl již jednou úspěšně realizován v roce 2019. Bohužel v roce 2020 nebyla možnost se dle tehdejších podmínek vypsaných na webových stránkách grantu se do grantu přihlásit jako fyzická osoba – nestátní zdravotnické zařízení, proto jsme na projekt navázali až v roce 2021.
 
Po zkušenostech z předešlého projektu jsme se rozhodli navýšit počet pacientů i terapeutických jednotek a to na 15 pacientů a 22 terapeutických jednotek včetně lékařského dohledu. Cena za jednu terapii byla celkově 720 Kč z toho 70 % 504 Kč dotace a 30 % 216 Kč spoluúčast pacienta.

Skutečně obdržená částka byla po obdržení dotace 89 700 Kč a 36 936 Kč přímá platba od pacientů. Částka za jednotlivé terapie byla ponechána na původní výši 216 Kč. Vzhledem k finančním možnostem pacientů jsme nemohli navýšit částku za jednotlivé terapie.

Částku jsme ponechali a nově přidělené finanční prostředky z dotace společně s finančními prostředky od pacientů jsme nově rozpočítali. Vznikla otázka: ,, Máme snížit počet terapií u jednotlivých pacientů a vzít do programu více pacientů na úkor kvality a rozsahu terapie nebo spíše snížit počet pacientů a umožnit jim více terapií?“ Nakonec jsme se rozhodli jít cestou kvalitnější, obsáhlejší terapie a mírného navýšení počtu pacientů oproti minulému programu z roku 2019. Museli jsme také vycházet z dostupných finančních prostředků a jejich možného rozdělení, tak aby měl každý z pacientů stejný počet terapií. Výsledkem bylo 9 pacientů s 18 terapiemi a jednou konzultací tj. dohledem ošetřujícího lékaře. Terapie byly poměrně rozděleny na šest návštěv ergoterapeuta, šest návštěv klinického logopeda a šest návštěv fyzioterapeuta.

Oproti minulému běhu programu z roku 2019 jsme museli při realizaci projektu čelit nepřiznivým podmínkám, tj. zvýšené nemocnosti pacientů i terapeutů.  V průběhu programu stoupala v ČR hladina výskytu onemocnění Covid 19. Přišla více nakažlivá varianta Delta a Omicron. Zvýšil se výskyt i jiných respiračních onemocnění hlavně v období září až prosince 2021. Tomu jsme museli přizpůsobovat plánování jednotlivých terapeutických jednotek. Terapeutické jednotky byly proto u některých pacientů rozprostřeny do delšího časového úseku tj. např. do rozmezí 3 – 6 měsíců, tak aby pacienti o tyto cvičební jednotky nepřišli z důvodu přechodného zhoršení zdravotních stavu vlivem zhoršení stávajícího nebo  jiného přidruženého onemocnění. U všech pacientů byly splněny počty terapií od jednotlivých odborností (ergoterapeut, klinický logoped a fyzioterapeut) a lékařského dohledu.

V grantovém programu nedošlo k žádným změnám oproti navrhovanému projektu v žádosti o dotaci. Péči o pacienty zajišťovala ergoterapeutka Mgr. Bc. Martina Nedrdová Bucková, klin. logopedka Mgr. Hana Jirsová a fyzioterapeutka Mgr. Olga Škulibová.

Pouze v době nemoci fyzioterapeutky Mgr. Olgy Škulibové jsme museli oslovit jinou kolegyni fyzioterapeutku, jako krátkodobý zástup v době nemoci tj. 12 terapií a to fyzioterapeutku Bc. Lucii Benešovou.  Nechtěli jsme projekt přerušovat. Mgr. Škulibová po uzdravení, dál pokračovala ve cvičení s pacienty. Lékařský dohled projektu zajišťovala MUDr. Klára Ryglová.

Na projekt byly využity všechny dostupné finance z dotace i z příjmu od pacientů. Rozpočet projektu byl dodržen. Součástí dotace byl i nákup ochranných pracovních pomůcek a kancelářských potřeby – tyto výdaje jsou přímo spojené s realizací, vedením a vykazováním grantu – ochranné pomůcky (rukavice, respirátory, dezinfekce), kancelářské potřeby – tisk DPP, zdravotnické dokumentace a dalších.
 
Sociální oblast
Pacienti financovali účast v projektu z finanční prostředků získaných jako příspěvek na péči nebo z invalidního důchodu. V komunitách pacientů tj. jejich blízkém okolí byly vyvěšeny letáky s nabídkou účasti v programu. Pac. se sami nabídli, že sdělí informace o nabídce účasti v programu svým známým v komunitě a širší rodině.  Při kontaktu s pracovníky sociálních služeb jim byla předána informace o programu a byly seznámeni s existencí ergoterapie. Jednalo se převážně o sociální služby typu osobní asistence.
 
Hodnocení spokojenosti pacientů s projektem
Spokojenost pacientů s účastí v programu byla zhodnocena krátkým anonymním dotazníkem, který byl pacientům zaslán v lednu 2022 prostřednictvím e-mailové pošty nebo předán osobně dle možností pacientů

Pacienti kladně ohodnotili zkušenost s ergoterapií a chtěli by tuto terapii i dále v budoucnu zařadit do oblasti požadované rehabilitační péče. Pacienti byly s účastí v programu spokojeni a měli by zájem se ho účastnit i v dalších letech.
Výsledná zpráva o realizaci grantu včetně SWOT analýzy a grafů je uveřejněna viz. níže.
 
Další realizace projektu v budoucnu
Z personálních důvodů jsme bohužel nemohli podat žádost o grant na rok 2022 – ergoterapeutka Mgr. Bc. Martina Nedrdová Bucková plánuje rozšířit rodinu a Mgr. Olga Škulibová odchází z praxe do SD. V současné době hledáme nové spolupracovníky do ordinace. Oslovili jsme kolegyni Bc. Lucii Benešovou k další spolupráci.

Do září 2022 bychom chtěli připravit nový projekt, tak aby se nám podařilo s novým týmem získat dotaci, která by nám umožňovala poskytnout péči většímu množství pacientů než doposud.
 
  
SWOT analýza projektu – hodnocení projektu terapeuty:

•        Silné stránky – propojenost jednotlivých pracovníků v týmu, cvičení v domácím prostředí pac., možnost úprav v dom. prostředí pac., konkrétnější prevence pádu a navrhování KP, návaznost na péči v lůžkovém zdrav. zařízení
•        Slabé stránky – nehrazeno pojišťovnou – spolufinancování pacientem, dojíždění na větší vzdálenosti, časová náročnost, bezpečnost a kvalita prostředí, bariéry, velikost projektu je omezena výší dotace, počtem pracovníku apod.

•        Příležitosti – propagace oboru ergoterapie – vlastní zkušenost pacientů a jejich rodin a známých s ergoterapii – pochopení, seznámení soc. a dalších zdrav. pracovníků, kteří s pacientem pracují s terapií – rozšíření povědomosti o oboru ergoterapie
•        Hrozby – nyní Covid – 19, riziko pádu – při nedodržení preventivních opatření ze strany pacienta, nedokončení účasti v projektu – zdravotní, osobní důvody aj.
 
Dotazníkového šetření mezi pacienty – tj. 9 anonymních dotazníků vypovídá o spokojenosti pacientů s účastí v grantovém projektu. Pacienti považují ergoterapii za přínosnou. S ergoterapeutem by chtěli spolupracovat i v budoucnu. 8 pacientů je plně spokojeno s účastí v programu, jeden s výhradou – nemožnost absolvovat terapie v případě další souběžné rehabilitace nebo hospitalizace v pobytovém zařízení sociálních služeb.


 

Programy v oblasti zdravotnictví pro rok 2021:

Dotazník míry spokojenosti pacientů s účastí v projektu:

Rehabilitace v domácím prostředí u pacientů s těžkým neurologickým postižením:

  1. Byla pro Vás účast v projektu přínosná?               ANO/NE

Pokud ano –  jaký měla přínos?

………………………………………………………………………………….

  • Ohodnoťte spokojenost s prováděnou rehabilitací na stupnici od 1 až 10 s tím, že 1  – je zcela nespokojen, 10 –  je zcela spokojen.

1      2      3      4      5      6      7      8      9      10

  •  Co nového Vám tato zkušenost přinesla?

Je rehabilitace v domácím prostředí účinné řešení, jak zajistit dostupnost rehabilitace pacientům, kteří nemohou nebo mají velké obtíže s  navštěvováním nebo dostupností ambulantní péče ?             

                                                                                                ANO/NE

Byli jste spokojeni s komplexností péče – nabídka logopedie, ergoterapie, fyzioterapie v domácím prostředí?

                                                                                               ANO/NE

Bylo pro Vás seznámení s ergoterapií zajímavé ? 

                                                                                              ANO/NE

Měli by jste zájem pokračovat v rehabilitaci v tomto grantovém programu i v budoucnu?                                                                          

                                                                                              ANO/NE